Goodgame Empire Horní rám

Podmínky GoodgameVšeobecné obchodní podmínky Goodgame Studios

1 Předmět podmínek užívání – Rozsah platnosti
1.1 Následující podmínky upravují používání on-line a mobilních her a nabídek ostatních služeb, poskytovaných Goodgame Studios na internetových stránkách Goodgame Studios a v obchodech App Store.
1.2 Tyto podmínky užívání plně nahrazují starší verze podmínek užívání služeb Goodgame Studios.
1.3 Goodgame Studios poskytuje v rámci svých technických a provozních možností on-line a mobilní hry a nabídky ostatních služeb s dostupností 90 % (devadesát procent) v ročním průměru. To nezahrnuje doby, během nichž je využívání on-line a mobilních her a nabídek ostatních služeb přerušeno nebo omezeno z naléhavých technických důvodů nebo kvůli potřebným údržbovým pracím, aniž by za to Goodgame Studios nesl podle ustanovení této smlouvy odpovědnost. Evidovány nejsou ani doby, kdy servery Goodgame Studios nebo jednotlivých her nejsou na internetu dostupné z důvodu technických nebo jiných problémů, na které Goodgame Studios nemá vliv (vyšší moc, zavinění třetích stran atd.).
1.4 Goodgame Studios průběžně dále vyvíjí, aktualizuje a adaptuje on-line a mobilní hry a nabídky ostatních služeb. V souladu s tím má uživatel možnost účasti na příslušných on-line a mobilních hrách a ostatních nabídkách pouze v právě aktuálním znění.
1.5 On-line a mobilní hry a ostatní služby, které nabízí Goodgame Studios, slouží pouze k zábavě. Využívání k výdělečným nebo komerčním účelům je zakázáno.
1.6 Za aktuálnost a vhodnost softwaru a hardwaru, který uživatel používá, je odpovědný on sám.
1.7 Jako dodatek k těmto podmínkám užívání platí herní pravidla, která jsou platná pro příslušné on-line a mobilní hry, pokud jsou k dispozici. V případě rozporů mezi těmito podmínkami užívání a pravidly hry mají přednost ustanovení těchto užívacích podmínek. Pro jednotlivé on-line nebo mobilní hry, zvláštní varianty a/nebo součásti on-line nebo mobilních her a nabídek jednotlivých služeb na internetových stránkách Goodgame Studios platí navíc zvláštní podmínky užívání. Na to bude uživatel před využíváním příslušné nabídky vhodnou formou upozorněn.
1.8 Uživatel má v případě jednotlivých on-line a mobilních her a ostatních služeb možnost využívat služby smluvních partnerů Goodgame Studios. V takovém případě se uskuteční samostatná smlouva mezi uživatelem a příslušným smluvním partnerem Goodgame Studios. Uživatel na to bude před uzavřením smlouvy vhodným způsobem upozorněn.
1.9 Ustanovení a Všeobecné obchodní podmínky uživatele, které se odlišují od těchto podmínek, budou uplatněny jen tehdy, když bude Goodgame Studios předem písemně souhlasit s jejich platností.
2 Uzavření smlouvy
2.1 Předpokladem pro využívání on-line nebo mobilních her a nabídek ostatních služeb, které nabízí Goodgame Studios, je registrace uživatele nebo instalace aplikace.
2.2 Registrace je povolena jen fyzickým osobám. Jako uživatelé budou schváleny jen jednotlivé osoby (ne skupiny, rodiny, partneři atd.). Pokud se v případě uživatele jedná o nezletilou osobu, ujišťuje tento uživatel odesláním žádosti o registraci, že existuje platný souhlas zákonných zástupců.
2.3 Uživatel je při registraci povinen uvést hráčské jméno a e-mailovou adresu, která je registrovaná na něj. Uživatel nemá nárok na přidělení určitého hráčského jména. Hráčské jméno nesmí poškozovat práva třetích stran a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Kromě toho si uživatel za své hráčské jméno nemůže vybrat ani e-mailovou nebo internetovou adresu. Uživatel ručí za to, že údaje, které uvedl při registraci u Goodgame Studios, jsou pravdivé a úplné.
2.4 Registrace se uskuteční osobně. Přihlášení prostřednictvím třetích stran, zejména třetích stran, které provádějí přihlašování jednotlivých osob komerčně u různých předkladatelů nabídek televizně-mediálních služeb (přihlašovací či záznamní služby), není dovoleno.
2.5 Při úspěšné registraci si uživatel založí uživatelský účet ("user account"), který si může samostatně spravovat. User account je bez výslovného souhlasu Goodgame Studios nepřenosný.
2.6 Nárok na registraci a aktivaci neexistuje. Při hrách pomocí prohlížeče se uživatel smí pro každé kolo hry (např. Svět, Vesmír atd.) registrovat jen jednou. Pokud registrace uživatele pro kolo této hry již jednou proběhla, nesmí uživatel po dobu stávající registrace provádět žádné další registrace, například zadáním jiných či změněných osobních dat.
3 Poučení o odvolání
Právo na odvolání
Své smluvní prohlášení ve formě textu (např. dopis, fax, e-mail) můžete odvolat do dvou týdnů bez uvedení důvodů. Lhůta začíná po obdržení tohoto poučení ve formě textu, avšak nikoli před uzavřením smlouvy a také ne před splněním našich informačních povinností podle § 312c odst. 2 ObčZ ve spojení s § 1 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky o informacích ObčZ, a také našich povinností podle § 312e odst. 1 věty 1 ObčZ ve spojení s § 3 vyhlášky o informacích ObčZ. Pro zachování odvolací lhůty postačí včasné odeslání odvolání. Odvolání zašlete na Altigi GmbH – Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg.
E-mail: stop@goodgamestudios.com
Následky odvolání
V případě účinného odvolání je třeba vrátit oboustranně přijatá plnění a vydat to, z čeho popř. vyplynul užitek (např. úroky). Pokud nám nemůžete přijaté plnění zcela nebo částečně vrátit nebo jej můžete vrátit jen ve zhoršeném stavu, musíte nám v tomto ohledu poskytnout náhradu hodnoty. Závazky k úhradě plateb musejí být splněny do 30 dnů. Lhůta pro Vás začíná odesláním Vašeho prohlášení o odvolání, pro nás jeho přijetím.
Zvláštní upozornění
Vaše právo na odvolání předčasně zanikne, pokud Goodgame Studios začalo s Vaším výslovným souhlasem s prováděním služby před koncem odvolací lhůty, nebo jste k němu sami dali podnět. Z toho je třeba regulérně vycházet, pokud jste využívali on-line nebo mobilní hry nebo nabídky ostatních služeb.
Konec poučení o odvolání
4 Všeobecné povinnosti uživatele
4.1 Data uživatele
Uživatel se zavazuje, že Goodgame Studios neprodleně sdělí všechny budoucí změny těch svých údajů, které uvedl v rámci registrace, zejména změny e-mailové adresy. Uživatel je na požádání povinen potvrdit Goodgame Studios správnost svých údajů.
4.2 Přihlašovací údaje, kódy, hesla
4.2.1 Uživatel je povinen uchovávat v přísné tajnosti své přihlašovací údaje a všechny kódy a hesla. Uživatel smí přihlašovací údaje zadávat výhradně na internetových stránkách provozovaných Goodgame Studios.
4.2.2 Pod pojmem "přihlašovací údaje" resp. "kódy a hesla" jsou chápány všechny sledy písmen a/nebo znaků a/nebo čísel, které se používají, aby byl uživatel ověřený a bylo vyloučeno použití neoprávněnými třetími stranami. Kód by neměl být identický s hráčským jménem a měl bych obsahovat kombinaci čísel a písmen.
4.2.3 Uživatel je povinen chránit přihlašovací údaje a všechny kódy a hesla proti neoprávněnému přístupu třetích stran.
4.2.4 Pro případ, že uživatel dal podnět k dohadu, že tyto údaje neoprávněně získaly nebo mohly získat třetí strany, bude neprodleně informovat Goodgame Studios, a své údaje změní nebo je nechá změnit prostřednictvím Goodgame Studios. Navíc je Goodgame Studios v tomto případě nebo pro případ, že má indicie o zneužití údajů, oprávněn uživateli přechodně zablokovat přístup. Uživateli lze opět povolit užívání až poté, co bude podezření ze zneužití údajů odstraněno.
4.2.5 Uživatel není za žádných okolností oprávněn používat přihlašovací údaje jiného uživatele, leda že pravidla hry předpokládají nějaké výjimky.<
4.3 Používání internetových stránek Goodgame Studios a jejich obsahu
4.3.1 Internetové stránky Goodgame Studios zahrnují obsah všeho druhu. Ten je ve prospěch Goodgame Studios nebo třetích stran chráněn autorským právem, zákonem o ochranných známkách a jiným způsobem. Pokud to v rámci těchto podmínek užívání není výslovně povoleno, není uživatel oprávněn přizpůsobovat, rozmnožovat, rozšiřovat, veřejně interpretovat internetové stránky Goodgame Studios nebo jejich prostřednictvím poskytnutý obsah či jednotlivé části z něj. Také není oprávněn dělat jejich pomocí reklamu nebo je využívat jinak než ke smluvně sjednanému účelu. Povoleno je pouze technicky podmíněné rozmnožování za účelem prohlížení a také trvalé rozmnožování pouze k soukromému použití. Upozornění na autorské právo ani ochranné známky nesmějí být měněny, skrývány ani odstraňovány.
4.3.2 Pod pojmem "obsah" se rozumějí všechny údaje, obrázky, texty, grafy, hudební skladby, tóny, sledy tónů, videa, programy a softwarové kódy a ostatní informace, které Goodgame Studios poskytuje. Pod pojmem "obsah" jsou chápány zejména také veškeré nabídky služeb, které jsou poskytovány za účelem stažení.
4.3.3 Uživatel se zavazuje, že se zdrží všech úkonů, které ohrožují nebo narušují způsob činnosti internetových stránek Goodgame Studios nebo jednotlivých služeb a funkcí, jež jsou na nich nabízeny, a také nebude manipulovat údaji, k nimž nemá oprávněný přístup. Již obdržený obsah smí být vyvoláván jen takovým způsobem, který neomezuje užívání internetových stránek Goodgame Studios a obsahu ostatními uživateli. Odesílání dat nebo softwaru, které mohou ovlivnit hardware nebo software příjemců, není dovoleno.
4.3.4 Jakékoli využívání internetových stránek Goodgame Studios ke komerčním, zejména reklamním účelům, vyžaduje výslovný předchozí písemný souhlas Goodgame Studios.
4.3.5 Uživatel nemá nárok na zveřejnění obsahu na internetových stránkách Goodgame Studios.
4.3.6 Používání internetových stránek Goodgame Studios anonymizačními službami, které skrývají skutečnou IP adresu uživatele, není povoleno.
4.4 Odkazy
Umístění odkazu na internetové stránky Goodgame Studios je povoleno, pokud to slouží jen pro křížovou referenci. Goodgame Studios si však vyhrazuje právo toto povolení odvolat.
5 Zvláštní podmínky pro používání on-line a mobilních her
5.1 Uživatel se smí zúčastnit každého herního kola (např. Svět, Vesmír atd.) on-line nebo mobilní hry jen s jedním uživatelským účtem, leda že pravidla hry předpokládají výjimky. Použití několika uživatelských účtů není povoleno. Takové vícenásobné uživatelské účty může Goodgame Studios kdykoli podle svobodného uvážení smazat nebo zablokovat.
5.2 Uživateli je zakázána jakákoli forma manipulativních zásahů do on-line nebo mobilní hry. Uživatel zejména není oprávněn používat opatření, mechanismy nebo software, které mohou rušit funkci a průběh hry. Uživatel nesmí provádět žádná opatření, jejichž následkem může být neúnosné nebo nadměrné zatížení technických kapacit. Uživateli není dovoleno blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsah generovaný režií, či jiným způsobem rušivě zasahovat do hry.
5.3 Navíc je uživateli zakázáno vyvolávat on-line hru (včetně všech jednotlivých internetových stránek) pomocí jiných programů než internetového prohlížeče nebo poskytnutého klientského programu. To se zejména vztahuje na takzvané Bots (programové boty) a také jiné nástroje, které nahrazují nebo mají doplnit webové rozhraní. Také jsou zakázány skripty a zcela nebo zčásti automatizované programy, které uživateli poskytují výhodu v porovnání se spoluhráči. K nim patří i funkce "automatické obnovy" a další integrované mechanismy internetového prohlížeče, pokud se jedná o automatizované postupy.
5.4 Uživatel za žádných okolností nesmí
a) vytvářet či používat cheaty, mody a/nebo hacky ani používat třetími stranami vyrobené software, které mění zážitek z on-line nebo mobilních her,
b) používat software, který umožňuje "data mining" nebo zadržuje či shromažďuje informace jiným způsobem související s on-line a mobilními hrami,
c) užívat virtuální předměty, které jsou používány v on-line nebo mobilních hrách, mimo on-line nebo mobilní hry, kupovat je či prodávat za "skutečné" peníze, nebo je měnit,
d) prodávat, kupovat, nebo vyměňovat uživatelské účty.
To zahrnuje i veškeré obcházení, podobné způsoby jednání nebo způsoby jednání, jejichž účinek se rovná výše uvedeným zákazům.
5.5 Je zakázáno používat opatření, která skrývají reklamu. Přitom je irelevantní, zda je reklama potlačována cíleně, nebo ji nelze zobrazit povšechně, např. v důsledku tzv. pop-up blokerů, prohlížečů na textovém základě apod.
5.6 Automatizované otevření uživatelského účtu není povoleno nezávisle na tom, zda se přitom zobrazuje úvodní strana nebo ne.
5.7 Veškerá práva k virtuálním předmětům, které jsou použity a za úplatu přenechány v on-line a mobilních hrách, náležejí výhradně Goodgame Studios resp. smluvnímu partnerovi, kterého autorizoval Goodgame Studios. Totéž platí pro virtuální předměty, které vytvořil sám uživatel. Uživatel poskytne Goodgame Studios na tyto virtuální předměty, které sám vytvořil, prostorově, časově a obsahově neomezené výhradní užívací právo. Toto právo zvláště zahrnuje práva na rozmnožování, rozšiřování a zpracování. Uživateli se dostane pouze nevýhradního, na dobu platnosti smlouvy časově omezeného užívacího práva k virtuálním předmětům.
5.8 Převody žetonů
a) Darování žetonů
Darování žetonů přátelům je možné prostřednictvím nástroje "poslat žetony". K tomuto nástroji se dostanete přes seznam přátel nebo u stolu, když tam kliknete na profilovou kartu hráče. Je však zakázáno vyměňovat tyto dárky za skutečné peníze. V případě provinění může Goodgame Studios po svobodném zvážení kdykoli zablokovat účet nebo stanovit pokutu v žetonech.
b) Převody žetonů
Převádění žetonů z jednoho účtu na druhý je možné výhradně prostřednictvím nástroje "poslat žetony" (viz bod a). Záměrná ztráta žetonů (např. záměrná ztráta pokerových rukou u stolu) za účelem zaslání žetonů příteli (nebo sobě samému na jiném účtu) představuje prohřešek proti těmto Všeobecným obchodním podmínkám. V případě prohřešku může Goodgame Studios po svobodném zvážení kdykoli zablokovat účet nebo stanovit pokutu v žetonech.
c) Chip Farming / skripty
Použití skriptů nebo manuálních postupů za účelem opatření žetonů nedovoleným způsobem není dovoleno. V případě prohřešku může Goodgame Studios po svobodném zvážení kdykoli zablokovat účet nebo stanovit pokutu v žetonech.
6 Zvláštní podmínky pro využívání komunikačních možností (zejména diskusního fóra, chatu, funkce komentářů) na internetových stránkách Goodgame Studios
6.1 Goodgame Studios může uživateli poskytnout různé komunikační možnosti (zejména diskusní fóra, chaty, blogy, knihy hostů a podobné, a také v rámci funkce komentářů) pro vlastní obsah a příspěvky na internetových stránkách Goodgame Studios, které uživatel smí využívat v rámci skutečné dostupnosti. Goodgame Studios poskytuje v tomto ohledu jen technické možnosti pro výměnu informací. Nárok na poskytování těchto komunikačních možností však neexistuje.
6.2 Odpovědnost za vložený obsah a příspěvky přebírá výhradně uživatel a zavazuje se zprostit Goodgame Studios v plném rozsahu nároků třetích stran. Goodgame Studios si obsah umístěný uživateli výslovně nepřivlastňuje. Uživatel však Goodgame Studios poskytne trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo na používání obsahu a příspěvků, které umístil. Goodgame Studios upozorňuje na to, že aktivně nesleduje umístěný obsah, probíhají však namátkové kontroly. Navíc má každý uživatel možnost Goodgame Studios nahlásit domnělý obsah, který je v rozporu s právem. Goodgame Studios na to bude co nejrychleji reagovat, a pokud to bude nutné, nahlášený obsah edituje nebo smaže.
6.3 Uživateli je zakázáno na internetových stránkách Goodgame Studios a zejména v rámci na nich poskytovaných komunikačních možností zveřejňovat či rozšiřovat obsah,
a) který porušuje platné právo nebo odporuje společenskému řádu a dobrým mravům.nebo je amorální;
b) který porušuje značky, patenty, užitné nebo vkusové vzory, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích stran;
c) který má obscénní, rasistický, násilí oslavující, pornografický, mládež ohrožující nebo vývoj dětí a mládeže jinak ohrožující či narušující charakter;
d) který má urážlivý, obtěžující nebo nactiutrhačný charakter;
e) který obsahuje řetězové dopisy nebo letadlové systémy;
f) který vyvolává falešný dojem, že jej poskytuje nebo podporuje Goodgame Studios;
g) jehož obsahem jsou osobní údaje třetích stran bez jejich výslovného souhlasu;
h) mají komerční, zejména reklamní charakter.
6.4 Jmenování internetových stránek, firem nebo názvů výrobků je povoleno jen tehdy, pokud se tak přednostně nestane za účelem reklamy.
6.5 Všichni uživatelé komunikačních možností poskytovaných na internetových stránkách Goodgame Studios jsou povinni volit přijatelný výběr slov. Je třeba se zdržet hanlivé kritiky nebo degradujících útoků vůči osobám.
6.6 Nehledě na ostatní práva podle těchto užívacích podmínek má Goodgame Studios právo změnit i zcela nebo částečně mazat obsah a příspěvky, které tato pravidla porušují. Goodgame Studios má navíc právo zcela nebo přechodně vyloučit uživatele, kteří se proviní proti těmto pravidlům, z dalšího užívání on-line a mobilních her, internetových stránek Goodgame Studios a nabídek ostatních služeb.
7 Následky porušení povinnosti
7.1 Goodgame Studios neručí za škody, které vyplynou z porušení povinnosti, za něž musí nést odpovědnost uživatel.
7.2 Pokud uživatel poruší zákonné předpisy, práva třetích stran, tyto podmínky užívání nebo aktuálně uplatnitelné doplňující podmínky a pravidla hry, může Goodgame Studios bez ohledu na všechna ostatní zákonná nebo smluvní práva přijmout podle vlastního uvážení následující opatření:
a) Změna nebo smazání obsahu,
b) napomenutí uživatele
c) zveřejnění špatného chování v příslušné on-line nebo mobilní hře s uvedením jména uživatele
d) přechodné nebo trvalé zablokování uživatele pro jednotlivé nebo všechny on-line a mobilní hry a obsah internetových stránek Goodgame Studios,
e) vyloučení uživatele,
f) vyslovení přechodného nebo trvalého virtuálního zákazu vstupu v případech provinění proti odstavci 6, nebo
g) okamžitá výpověď smlouvy o užívání.
7.3 Pokud byl uživatel zablokován nebo vyloučen, nesmí se bez předchozího povolení Goodgame Studios znovu přihlásit. Nárok na zrušení blokace, vyloučení, virtuálního zákazu vstupu nebo jiného opatření neexistuje.
8 Poplatky za užívání
8.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, je používání on-line a mobilních her a nabídek ostatních služeb zdarma.
8.2 Uživatel však může za úplatu získat nabídky jednotlivých služeb a v rámci on-line nebo mobilních her jednotlivé nástroje. Uživatel bude zvlášť upozorněn na druh placených nástrojů, zejména na to, jakou funkci příslušný nástroj má, popř. na jak dlouho je placený nástroj k dispozici, na příslušný poplatek, který je třeba zaplatit, a na dostupný způsob platby v souvislosti s on-line nebo mobilní hrou.
8.3 Pokud chce placené nástroje získat nezletilý uživatel, ujišťuje, že prostředky, které mu byly přenechány k úhradě placeného nástroje, obdržel od zákonného zástupce za tímto účelem nebo k volnému použití.
8.4 Aktuálně sjednané poplatky jsou splatné při uzavření smlouvy. Platba zpravidla bývá inkasována poskytovatelem služeb, který je vždy k tomuto platebnímu postupu pověřen. Inkaso se může uskutečnit několik dní předem, aby byla zabezpečena plynulá použitelnost. Všeobecné obchodní podmínky, které pověřený poskytovatel služeb v individuálním případě eventuálně zahrne, platí vedle těchto podmínek užívání.
8.5 Uživatel ujišťuje, že veškeré údaje uvedené v rámci platebního postupu (zejména bankovní spojení, číslo kreditní karty atd.), jsou úplné a správné.
8.6 Možnosti placení se liší podle on-line nebo mobilní hry, účastnické země a platebních možností, které jsou na trhu dostupné a technicky realizovatelné. Goodgame Studios si vyhrazuje právo kdykoli změnit platební podmínky.
8.7 Goodgame Studios si vyhrazuje právo změnit poplatky za interní herní nástroje (včetně virtuálních měn). To zahrnuje právo Goodgame Studios snížit nebo zvýšit poplatky za jednotlivé interní herní nástroje pro případ jejich budoucího získání.
8.8 V případě prodlení vzniknou zákonné úroky. Goodgame Studios je navíc oprávněn zablokovat uživatelský účet, požadovat náhradu další škody a zastavit plnění.
8.9 Pokud by Goodgame Studios v důsledku zavinění uživatele (sem patří i nedostatečné krytí účtu) vznikly poplatky za zpětný převod nebo za storno, ponese s tím související náklady uživatel. Goodgame Studios smí tyto náklady a vzniklou úhradu požadovat opětovným odepsáním z účtu. Pokud je platba provedena inkasem z kreditní karty, vznikne zpětně účtované nekryté inkaso ve výši až 50 eur za inkaso kreditní kartou včetně bankovních poplatků, které vznikly Goodgame Studios. Goodgame Studios je oprávněn požadovat náhradu dalších škod.
9 Omezení ručení
9.1 V případě porušení práv třetích stran, za něž odpovídá uživatel, ručí vůči těmto třetím stranám sám a přímo. Uživatel se zavazuje nahradit Goodgame Studios všechny škody, které vzniknou z nerespektování povinností, které vyplývají z těchto podmínek užívání. Uživatel zprošťuje Goodgame Studios veškerých nároků, které ostatní uživatelé nebo jiné třetí strany uplatní z důvodu porušení svých práv prostřednictvím obsahu, který vložil uživatel, nebo kvůli porušení jiných povinností. Při tom uživatel přebírá také náklady nezbytné právní obhajoby Goodgame Studios včetně veškerých soudních výloh a nákladů právního zastoupení. Toto neplatí, pokud uživatel za porušení práva není zodpovědný.
9.2 Ručení Goodgame Studios, ať již z jakéhokoli právního titulu, z porušení smluvní povinnosti nebo nedovoleného konání, se definitivně určuje podle těchto ustanovení:
9.2.1 Pokud Goodgame Studios poskytuje příslušnou službu, která vyvolává ručení, bezúplatně, ručí Goodgame Studios jen za úmysl a hrubou nedbalost.
9.2.2 U služeb za úplatu ručí Goodgame Studios v případě úmyslu, hrubé nedbalosti a rovněž v případě poškození osob neomezeně. V případě lehké nedbalosti však ručí pouze za porušení smluvně relevantních povinností, jako prodlení, nebo nemožnost, za které je Goodgame Studios v rozumné míře zodpovědný. Ručení při porušení takové smluvně relevantní povinnosti je omezeno na smluvně typické škody, s jejichž vznikem musel Goodgame Studios při uzavírání smlouvy na základě okolností známých k tomuto datu počítat.
"Smluvně relevantní povinnosti" ve výše uvedeném smyslu jsou takové povinnosti, které teprve umožní řádné provádění smlouvy a dosažení jejího účelu, a v jejichž dodržení může uživatel důvěřovat.
9.2.3 Za poruchy v rámci elektrické sítě, které Goodgame Studios nezavinil, Goodgame Studios nepřebírá záruku.
9.2.4 Za ztrátu dat ručí Goodgame Studios podle výše uvedených odstavců jen tehdy, pokud této ztrátě nebylo možné zabránit prostřednictvím přiměřených opatření na zabezpečení dat ze strany uživatele.
9.2.5 Výše uvedená omezení ručení neplatí v případě převzetí výslovných záruk prostřednictvím Goodgame Studios, v případě lsti a pro škody z újmy na životě, na těle nebo na zdraví, a také v případě závazných zákonných ustanovení.
10 Doba platnosti smlouvy; smazání uživatelského účtu
10.1 Pokud příslušná on-line hra, mobilní hra nebo nabídka příslušné služby výslovně neurčuje něco jiného, uzavírá se smlouva o užívání portálu Goodgame Studios, on-line a mobilních her a o nabídkách ostatních služeb na dobu neurčitou. Začíná schválením nebo aktivací prostřednictvím Goodgame Studios.
10.2 Obě strany mohou smlouvu kdykoli řádně s okamžitým účinkem vypovědět, pokud nebyla sjednána časově omezená doba platnosti. Jestliže časově omezená doba platnosti sjednána byla, může být řádně vypovězena až ke konci doby platnosti. Jestliže výpověď neproběhne, prodlužuje se příslušná časově omezená smlouva automaticky o původně sjednanou dobu platnosti.
10.3 Každá strana má právo vypovědět smlouvu ze závažného důvodu bez dodržení výpovědní lhůty. Závažným důvodem zejména je, když
a) se uživatel dostal do prodlení s platbou poplatků a navzdory upomínce nezaplatí,
b) existuje jednání, které nikoli nevýznamně narušuje zážitek ostatních hráčů ze hry,
c) používají se cheaty, mody a/nebo "hacky" a také jakákoli jiná forma softwaru, nástrojů nebo skriptů, které mění zážitek ze hry resp. herní mechanismus on-line nebo mobilních her,
d) na uživatelském účtu uživatele hrají třetí osoby, leda že pravidla hry předpokládají výjimky,
e) uživatel hraje na uživatelském účtu třetí osoby nebo pro on-line hru používá více uživatelských účtů, leda že by pravidla hry předpokládala výjimky,
f) uživatel používá mimo on-line nebo mobilní hry virtuální předměty, které jsou používány v on-line nebo mobilních hrách, pokouší se je koupit nebo prodat za "skutečné" peníze či vyměnit,
g) uživatel prodá, koupí, nebo vymění uživatelský účet, nebo
h) se uživatel prohřešuje proti zákonům, těmto podmínkám užívání, podmínkám platným jako doplněk a/nebo pravidlům hry.
10.4 Každá výpověď se musí uskutečnit písemně. Výpovědi e-mailem zachovávají písemnou formu.
10.5 V případě existence oprávněných důvodů (např. delší neaktivita) je Goodgame Studios oprávněno uživatelský účet smazat. Kromě toho je Goodgame Studios po svobodné úvaze oprávněno smazat uživatelský účet ke konci smlouvy.
11 Ochrana údajů
Osobní údaje uživatele budou zjišťovány, zpracovávány nebo využívány jen tehdy, pokud k tomu dal svolení uživatel, nebo to nařizuje či povoluje spolkový zákon na ochranu dat (BDSG), zákon o televizních médiích (TMG) či jiný právní předpis.
12 Uplatnitelné právo, soudní příslušnost
12.1 Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN.
12.2 Pokud uživatel nemá všeobecnou soudní příslušnost v Německu, nebo se v případě uživatele jedná o obchodníka ve smyslu obchodního zákoníku, je sídlem soudu pro všechny právní spory sídlo Goodgame Studios. Goodgame Studios je navíc oprávněn žalovat uživatele i v sídle všeobecného příslušného soudu uživatele.
13 Změny těchto užívacích podmínek, ostatní, komunikace, salvátorská doložka
13.1 Goodgame Studios si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky užívání. Uživatelé budou v rámci přihlášení na změněné podmínky upozorněni nejpozději dva týdny před tím, než vstoupí v platnost, na portálu Goodgame Studios nebo u příslušné on-line nebo mobilní hry. Alternativně může Goodgame Studios zaslat změněné podmínky uživatelům e-mailem nebo upozornit na to, že změněné podmínky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Goodgame Studios. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s platností změněných užívacích podmínek opětovným přihlášením na portál Goodgame Studios nebo do on-line nebo mobilní hry poté, co změněné užívací podmínky vstoupily v platnost. Goodgame Studios uživatele vhodnou formou zvlášť upozorní na význam dvoutýdenní lhůty, práva vznést odpor a právní důsledky mlčení.
13.2 Uživatel může práva a povinnosti z této smlouvy převést jen po předchozím písemném souhlasu Goodgame Studios.
13.3 Uživatel je oprávněn k vzájemnému zápočtu jen tehdy, pokud jeho protipohledávka byla stanovena pravomocně nebo byla uznána Goodgame Studios či je nesporná. Zadržovací právo může uživatel vykonávat jen tehdy, pokud se týká nároků z této smlouvy.
13.4 Pokud z těchto užívacích podmínek nevyplývá nic jiného, komunikuje Goodgame Studios s uživatelem zpravidla e-mailem. Uživatel zajistí, aby Goodgame Studios pravidelně kontroloval zprávy e-mailové adresy uvedené v rámci registrace. Pokud se uživatel obrátí na Goodgame Studios, je povinen uvést, na kterou on-line nebo mobilní hru a uživatelský účet se odvolává.
13.5 Každá změna a/nebo zrušení těchto podmínek užívání vyžaduje písemnou formu. To platí i pro změnu a/nebo zrušení požadavku písemné formy.
13.6 Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek užívání byla neúčinná nebo se neúčinnými stala a/nebo by odporovala zákonným ustanovením, nebude tím účinnost podmínek užívání jinak dotčena. Neúčinné ustanovení bude smluvními stranami ve shodě nahrazeno takovým ustanovením, které se právně platným způsobem nejvíce blíží ekonomickému smyslu a účelu neúčinného ustanovení. Výše uvedené ustanovení platí analogicky při mezerách v ustanovení.
14 Licence
Design hry Goodgame Gangster je licencován společností Playa Games GmbH.

Prohlášení o ochraně údajů

Altigi GmbH – Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg, bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Následující prohlášení Vás bude informovat o tom, jaké osobní údaje zjišťujeme a jak je zpracováváme a využíváme.

1 Předmět tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů platí pro všechny služby, které jsou nabízeny na internetových stránkách Goodgame Studios, zejména na portálové stránce Goodgame Studios, kterou lze vyvolat na "www.goodgamestudios.com", a také na stránkách jednotlivých her.

Pokud nebylo uvedeno nic jiného, upravuje toto prohlášení o ochraně údajů výslovně to, jak Goodgame Studios zachází s Vašimi osobními údaji. Pro případ, že využíváte služeb třetích stran, platí výhradně podmínky ochrany údajů těchto třetích stran. Goodgame Studios podmínky ochrany údajů třetích stran nekontroluje.

2 Odpovědné místo

Odpovědným místem ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů je Altigi GmbH – Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg.

V případě dotazů na ochranu údajů se prosím obracejte na privacy@goodgamestudios.com. Na této adrese můžete kdykoli pokládat otázky ohledně ochrany údajů, zeptat se na své údaje uložené u Goodgame Studios, nechat je změnit nebo smazat. Alternativně se na nás můžete obracet i poštou na výše uvedené poštovní adrese. Prosím dle možnosti uvádějte on-line nebo mobilní hru, kterou hrajete, server a své hráčské jméno.

3 Zjišťování údajů

Naši internetovou nabídku si v principu můžete vyvolat, aniž byste nám sdělili své osobní údaje. Vždy je vám ponecháno na vůli, abyste se rozhodli, zda nám své údaje chcete sdělit. Evidujeme Vaše data, abychom mohli plnit smlouvu o užívání, kterou jsme s Vámi uzavřeli. K tomu patří kromě sledování dodržování podmínek užívání a pravidel hry zejména řádná realizace Vámi zadaného platebního příkazu.

Pokud se chcete registrovat na našich internetových stránkách, zúčastnit se soutěží o ceny nebo si předplatit naše novinky, je uvedení osobních údajů nezbytné. U těchto údajů se například jedná o Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a ostatní osobní údaje, na které se Goodgame Studios v individuálním případě zeptá. V mnoha případech je možné využívat služby Goodgame Studios s použitím pseudonymů. Uživatelé jsou vyzýváni, aby využili této možnosti.

Kromě toho nám Váš počítač automaticky přenáší jednotlivé údaje, jako je např. IP adresa, typ prohlížeče a časy přístupu, a ty jsou ukládány na našem serveru. Kromě sledování nedovoleného použití naší internetové nabídky vyhodnocujeme tato data pouze za účelem statistiky a vytváření služeb. Při tom jsou údaje, pokud je to možné, anonymizovány.

Abychom svou internetovou nabídku upravili pro Vás co nejpříjemněji, používáme jako mnoho ostatních firem tzv. cookies. Tyto cookies se po ukončení Vaší návštěvy na našich webových stránkách zpravidla automaticky smažou z Vašeho harddisku. Váš internetový prohlížeč je možné nastavit tak, aby byly cookies obecně zamítány. Využívání našich internetových stránek pak popř. nebude z technických důvodů možné vůbec nebo jen omezeně.

Osobní údaje zjišťujeme, zpracováváme a využíváme – pokud to není dovoleno již zákonným důvodem oprávnění – jen s Vaším svolením. Jakmile bude svolení elektronicky vyjádřeno v rámci naší internetové nabídky, vyhovíme zákonným povinnostem upozornění.

Vědomě neshromažďujeme žádné informace od osob mladších 13 let.

4 Použití Vašich údajů

Vaše osobní údaje používáme, abychom v souladu s poptávkou utvářeli a stále zlepšovali svou nabídku služeb.

Goodgame Studios používá Vaše osobní informace pro založení, provádění a rozvíjení Vašeho užívacího vztahu s Goodgame Studios i k provádění plateb.

Navíc Vaše údaje využíváme i ke komunikaci s Vámi. K tomu patří i to, že Vás případně e-mailem informujeme o novinkách v nabídce našich služeb. Tímto způsobem Vašich údajů používáme k tomu, abychom Vás pravidelně informovali o produktech, službách a určitých událostech z nabídky našich služeb, které by Vás mohly zajímat. U každé informace najdete zároveň i text "Pokud nechcete přijímat e-maily pro tento účet, klikněte prosím zde". Po kliknutí na "zde" už Vám nebudou zasílány další informace o daném účtu hráče.

Vaše data nakonec používáme k tomu, abychom předešli zneužití svých webových stránek a stíhali neoprávněné přístupy.

5 Předávání údajů

Vaše osobní údaje samozřejmě neprodáváme třetím stranám. Goodgame Studios předává třetím stranám osobní údaje, které od Vás obdržel, výhradně v tomto rozsahu:

Spolupracujeme s předkladateli nabídek na platby (například firmy poskytující kreditní karty, banky, PayPal, mobilní telefonické služby, inkasní instituce atd.), poskytovateli nabídek na vypracovávání a přípravu statistik, poskytovali IT služeb (např. výpočetní centra, poskytovatelé hostingových služeb, zákaznické servisy, databázové služby). Tyto poskytovatelé služeb mají jen takový přístup k Vašim osobním údajům, jak je to nezbytné pro plnění jejich úkolů. Poskytovatelé služeb jsou povinni s Vašimi osobními údaji nakládat podle tohoto prohlášení o ochraně údajů i podle směrodatných zákonů o ochraně údajů.

Pro případ, že Goodgame Studios, podniky ovládané Goodgame Studios, jednotlivé dceřiné společnosti nebo části podniků budou prodány, budou Vaše zákaznické informace zpravidla předány společně s převáděnou částí podniku. Vaše data však samozřejmě i v tomto případě podléhají tomuto prohlášení o ochraně údajů a příslušným zákonům o ochraně údajů.

6 Mazání údajů

Pokud již Vaše údaje nejsou pro výše uvedené účely včetně vyúčtování z daňových nebo z jiných právních důvodů potřebné, budou smazány.

7 Bezpečnost údajů

Informace, které jsme od Vás získali, zpracováváme podle německého práva ochrany údajů. Všichni zaměstnanci jsou zavázáni tajemstvím osobních údajů a ustanovení na ochranu údajů a v tomto smyslu instruováni.

Při platebních postupech jsou Vaše údaje přenášeny zakódované s použitím metody SSL. Naše SSL převádění má certifikaci GoDaddy.

 

Výše je uveden český překlad pomínek společnosti Goodgame Studios platných k 8.1.2014. Nemusí se jednat o aktuální verzi podmínek.

 

Pokud chcete kontaktovat zástupce provozovatele hry, využijte kontakt na podoru přímo ve hře Goodgame Empire (vpravém horním menu).Přidejte se do komunity hráčů Empire